Supplier Code of Conduct

Publicatie datum: 01-02-2016

INLEIDENDE BEPALINGEN

In alle domeinen van de commerciële activiteiten is Oldenburger|Fritom onderworpen aan wetten, verordeningen en overige regels en reglementen. Bedoeld worden internationale, supranationale, nationale en regionale voorschriften die het kader bepalen voor de commerciële activiteiten van de Oldenburger|Fritom. Het zijn de normen en maatstaven voor de diensten of de houding die dient te worden aangenomen op uiteenlopende markten en die het samenspel regelen van de diverse factoren.

Om de condities te creëren voor het voortbestaan en de duurzame groei is het voor de Oldenburger|Fritom essentieel om de algemene voorwaarden te respecteren en flexibel te kunnen reageren op wijzigingen aan deze algemene voorwaarden.

In onze Code of Conduct van de Oldenburger|Fritom hebben wij een bindende gedragscode gedefinieerd die geldt voor alle stakeholders (belanghebbenden). Voor ons is het vanzelfsprekend dat alle stakeholders binnen Oldenburger|Fritom wetten en voorschriften naleven die doorslaggevend zijn voor hen.

Wij verwachten binnen de volledige leveringsketen een commerciële behandeling met verantwoordelijkheidsbesef en de naleving van die wettelijke bepalingen en voorschriften. Dit geldt onder meer voor de volgende thema’s:

 • Antidiscriminatie

 • Afwijzing van kinder- en dwangarbeid

 • Arbeidsvoorwaarden en vrijheid van vereniging

 • Vermijding van belangenconflicten

 • Anticorruptie

 • Vertrouwelijkheid, discretie en bescherming van gegevens (in tekst en in beeld)

 • Veiligheid, bescherming van milieu en gezondheid

 • Algemeen

De Code of Conduct beschrijft de elementaire gedragscode die essentieel is voor de nationale en internationale commerciële activiteiten. Deze gedragscode is wereldwijd van toepassing, ook wanneer deze commerciële activiteiten precies op internationaal gebied vaak samenwerking veronderstellen met mensen uit uiteenlopende culturele milieus die vaak gebaseerd zijn op andere normen- en waardesystemen.

Deze Code of Conduct heeft Oldenburger|Fritom afgestemd op internationale erkende maatstaven en normen, meer bepaald de Global Compact- en ILO (International Labour Organisation)- conventies. Oldenburger|Fritom verwacht van de stakeholders en hun toeleveranciers -en van zichzelf- de naleving van de opgesomde principes.

I              NALEVING VAN WETTEN

De stakeholder respecteert de geldende nationale en transnationale wetten en voorschriften die de handelsbedrijvigheid regelen.

Als in bepaalde landen waar de stakeholder actief is, wettelijke bepalingen of andere voorschriften gelden die afwijken van de bepalingen van de Code of Conduct, dienen de strengste bepalingen te worden nageleefd.

II             ANTIDISCRIMINATIE

De stakeholder tolereert geen enkele vorm van achterstelling of intimidatie in het arbeidsmilieu, zoals op basis van ras, ethische afkomst, geslacht, godsdienst of levensbeschouwing, handicap, leeftijd, seksuele identiteit, politieke overtuiging, syndicale activiteit of activiteiten binnen werknemersvertegenwoordiging.

III            AFWIJZING VAN KINDER- EN DWANGARBEID

Kinderarbeid en dwangarbeid zijn verboden.

De stakeholder stelt op basis van de conventies van de internationale arbeidsorganisatie (ILO) uitsluitend werkkrachten te werk die minstens 15 jaar oud zijn. Als er in een land met en vaste inrichting een hogere minimumleeftijd voor de tewerkstelling geldt, dient die te worden nageleefd. Uitzonderlijk geldt een minimumleeftijd van 14 als er in het land van de tewerkstelling een wettelijk minimumleeftijd van 14 jaar geldt op grond van de conventie nr. 138 van de internationale arbeidsorganisatie.

De stakeholder stelt niemand tewerk die een werk of dienst levert onder bedreiging van om het even welke straf en waarvoor de werknemer zich niet vrijwillig ter beschikking heeft gesteld, met andere woorden dwangarbeid in overeenstemming met de conventie nr.29 van de internationale arbeidsorganisatie (ILO) is niet toegestaan.

IV            ARBEIDSVOORWAARDEN EN VRIJHEID VAN VERENIGING

De wettelijke of in een cao vastgelegde of gebruikelijke regelingen voor een bedrijfstak met betrekking tot de werktijden die gelden in de betrokken staat, worden nageleefd. De werknemers worden betaald volgens de wettelijke of in een cao vastgelegde of gebruikelijke minimumlonen voor de branche. De stakeholder garandeert de werknemer de sociale voorzieningen die hem wettelijk toekomen.

Het recht van alle werknemers op de vrijheid van vereniging en cao- onderhandelingen of collectieve onderhandelingen dient te worden nageleefd en toegepast.

V             ANTICORRUPTIE

De stakeholder duldt geen enkele vorm van chantage of omkoopbaarheid of andere vormen van corruptie. Hij geeft handelspartners en andere derden geen overdreven geschenken, traktaties, voorrechten, vermaak of andere voordelen van om het even welke aard. De stakeholder aanvaardt dergelijke voordelen ook niet.

De stakeholder mag van anderen in verband met de handelsactiviteit, noch direct, noch indirect, onrechtmatige voordelen aanbieden, beloven, toekennen of dit van hem verlangen. Er mogen geen betalingen in contanten of andere voordelen worden toegekend of geëist om beslissingen te beïnvloeden of onrechtmatige voordelen te verkrijgen.

Voorts vermijdt de stakeholder belangenconflicten die op grond van heel nauwe contacten met handelspartners, concurrenten en andere personen of instellingen kunnen ontstaan.

VI            VERTROUWELIJKHEID, DISCRETIE EN BESCHERMING VAN GEGEVENS

De stakeholder is verplicht om rekening te houden met bedrijfs- en commerciële geheimen. Vertrouwelijke documenten, informatie of foto- dan wel filmmateriaal mag niet onbevoegd worden doorgegeven aan derden of voor hen toegankelijk worden gemaakt, zolang Oldenburger|Fritom hiervoor geen nadrukkelijke schriftelijke toestemming heeft gegeven.

Bij het inwinnen, verwerken en gebruiken van persoonsgebonden gegevens moeten de geldende wettelijke bepalingen worden nageleefd.

VII          VEILIGHEID, BESCHERMING VAN MILIEU EN GEZONDHEID

De stakeholder verklaart dat hij het milieu beschermt.

Bovendien zijn de veiligheid en de gezondheid van de werknemers op de werkplek en de veiligheid van de geleverde producten fundamenteel voor de stakeholder.

Om dit te garanderen is de stakeholder in zijn werkomgeving mede verantwoordelijk voor de  bescherming van mens en milieu. De stakeholder dient de wetten en voorschriften met betrekking tot de bescherming van het milieu en voor de veiligheid van installaties, werknemers en producten na te leven en bij zijn medewerkers aan te dringen op de naleving daarvan.

Dat betekent meer bepaald het volgende:

_             Medewerkers handelen omzichtig en dragen er op die manier verantwoordelijkheid voor dat de eigen gezondheid en de gezondheid van de anderen geen gevaar loopt. Vooral ongevallen en ziekte door arbeidsomstandigheden dienen te worden vermeden en verhinderd.

_             Bij de planning van installaties en de processen en bij de uitvoering van alle overige activiteiten dient rekening te worden gehouden met de stand van de techniek, de arbeidsgeneeskunde en de hygiëne die gebruikelijk is in het betrokken land.

_             Belastingen voor het milieu dienen te worden beperkt tot het onvermijdelijke minimum.

VIII         CONTROLE EN NALEVING

Oldenburger|Fritom zal deze codex regelmatig bijwerken en wijzigingen aanbrengen waar dat nodig en aangewezen is. Wijzigingen zijn terug te vinden in de Code of Conduct die van kracht is op dat ogenblik en te vinden is op de homepage van Oldenburger|Fritom.

ALGEMEEN

Voor stakeholders die gedurende een dagdeel, dagen of meerdere dagen werkzaamheden verrichten in en om ons warehouse gelden de volgende aanvullende voorschriften.

 • De eindverantwoordelijke leidinggevende tekent voor ontvangst van deze code.

 • Hij/zij tekent er dan eveneens voor dat hij deze code laat lezen aan de uitvoerende monteurs en deze dienen hier ook aantoonbaar, voor getekend te hebben.

 • Voor brandgevaarlijke werkzaamheden dient voor aanvang van de werkzaamheden het formulier brandgevaarlijke werkzaamheden ingevuld te worden en in het bezit te zijn van Oldenburger|Fritom. Eindcontrole hiervan vindt plaats 4 uur na afloop van de werkzaamheden.

 • Bij aanvang van elke montagedag dient de monteur zich te registeren en na afloop van de montagedag dient hij/zij zich af te melden. Bij de 1e registratiedag zal om een geldig ID-bewijs gevraagd worden. Daarnaast dienen zij een hesje te dragen dat door Oldenburger|Fritom wordt verstrekt.

 • Zelf meegebrachte etenswaren en dranken mogen alleen in de kantine van het warehouse genuttigd worden, tijdens de reguliere pauzetijden.

 • De auto’s/montagebussen dienen geparkeerd te worden op de parkeerplaats aan de overzijde van ons terrein. Slechts na toestemming van Oldenburger|fritom mag hiervan afgeweken worden.

Oldenburger|Fritom behoudt zich het recht voor om de naleving van de codex door de stakeholder te controleren en in geval van niet-naleving van de codex maatregelen te eisen om dit euvel te verhelpen en indien nodig de samenwerking beëindigen.